U bent hier

‘Corporatie en huurders werken samen aan verduurzaming’

‘Corporatie en huurders werken samen aan verduurzaming’

Bert Duis (voorzitter huurdersvereniging De Marken)

Regelmatig overleg, korte lijnen en een goede verstandhouding. Dat zijn de ingrediënten die maken dat de Deventer woningcorporatie De Marken en de huurdersvereniging koplopers zijn in de verduurzaming van sociale huurwoningen. ‘We bekijken nu hoe we van gas kunnen overstappen naar zonne-energie.’

De herziene Woningwet van 2015 was ook in Deventer aanleiding om de prestatieafspraken, die daar al langer worden gemaakt, te vernieuwen. Die nieuwe afspraken zijn gebaseerd op de gemeentelijke woonvisie en focussen op beschikbaarheid, kwaliteit en verduurzaming van bestaande woningen, en voldoende omvang van de sociale woningvoorraad.

Werkwijze: de gemeente en de vier woningcorporaties Rentree, De Marken, Eigen Bouw en Ieder1 bereiden de prestatieafspraken voor. Vervolgens vindt jaarlijks het tripartiete-overleg plaats met de huurdersverenigingen als derde partij. Tijdens dit gezamenlijke Deventeroverleg worden besluiten genomen over nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en andere zaken. 

Overstappen

Het energiezuiniger maken van sociale huurwoningen is dus een belangrijk onderdeel van de prestatieafspraken in Deventer. Zo moeten de woningen in 2024 gemiddeld energielabel B hebben. De Marken heeft deze doelstelling dit jaar al ruimschoots behaald. Directeur Irene de Negro-Simons zegt: ‘Onze woningen in Schalkhaar (dat onderdeel is van de gemeente Deventer, red.) gingen van energielabel E naar A/B. We bekijken nu als Deventer corporaties met elkaar hoe we de bestaande voorraad gasloos kunnen krijgen en daarbij kunnen overstappen naar zonne-energie.’

Persoonlijke relaties

De Marken beschikt over een huurwoningvoorraad van 1000 woningen. Zo’n betrekkelijk kleine woningvoorraad maakt het voor de corporatie relatief gemakkelijk om goede, persoonlijke relaties met de huurders te onderhouden en snel te kunnen schakelen.  Huurdersvereniging De Marken werd twintig jaar geleden opgericht en vertegenwoordigt 650 contributie betalende leden. ‘Mijn vrouw Tonnie en ik zijn, toen we hier 37 jaar geleden kwamen wonen, meteen lid geworden’, herinnert voorzitter Bert Duis zich. De laatste tien jaar werd Bert, met een achtergrond als administrateur, steeds actiever binnen de huurdersvereniging. Hij deed de kascontrole en zat in diverse commissies. Sinds vorig jaar bekleedt hij de hoogste bestuursfunctie als voorzitter.

Plensbui

‘Naast het jaarlijkse grote overleg met gemeente en corporaties hebben we als huurdersvereniging elke maand overleg met De Marken’, vertelt hij. ‘Dan nemen we lopende zaken door en kijken we of alles nog in de pas loopt. Daar hebben we geen klachten over. Integendeel. De lijnen zijn zeer kort en er wordt meteen gereageerd. Neem storingen of lekkages - die worden altijd snel en goed opgelost.’
Zo ging het ook bij de renovatie waarin verduurzaming en sanering hand in hand gingen. In september 2015 legde De Marken de plannen voor aan de huurders. En die gingen zonder noemenswaardig tegenstribbelen akkoord.

Bert: ‘Er waren wel bewoners die zich afvroegen of dit allemaal wel zo nodig was. Je moet altijd maar zien of de huurverhoging zal worden gecompenseerd door een lagere energierekening. Ook zagen met name de oudere bewoners op tegen de renovatie die drie weken zou duren.’  

Vlekkeloos

Doordat ook tijdens de renovatie de lijnen kort bleven, verliep de gehele operatie vlekkeloos. ’Een voorbeeld: er was na een plensbui een lekkage opgetreden. De aannemer deed er nogal laconiek over. Toen hebben we de corporatie gebeld. De directeur kwam meteen kijken en ze heeft de zaak direct geheel naar wens opgelost.’

Het resultaat? Uitstekend geïsoleerde woningen en een veel lagere energierekening, die de huurverhoging ruimschoots compenseert. ‘Iedereen gaat er netto op vooruit’, zegt Bert. ‘We zijn als huurders bijzonder blij met deze verduurzaming en verbetering. We bestuderen nu of we kunnen overstappen op zonnepanelen. Met de dakrenovaties is daar al rekening mee gehouden. Dat zou helemaal mooi zijn.’

Duurzaam wonen – wat kun je als huurder doen? 

Als huurder kun je zeker ook bijdragen aan een energiezuinige woningvoorraad. De Nederlandse Woonbond geeft op haar site veel informatie over hoe je dit aan kunt pakken. De Woonbond organiseert al enige tijd zogenoemde Energiecafé’s, waar je met elkaar informatie deelt en uitwisselt. De Woonbond ondersteunt huurders ook bij het maken van prestatieafspraken met de corporatie om betere energielabels te bewerkstelligen. Meer informatie hierover vind je hier. Ook heeft de Woonbond een meldpunt voor en over ervaringen van huurders met nul-op-de-meter woningen. 

Met het van kracht worden van de herziene Woningwet hebben huurdersorganisaties nu een gelijkwaardige positie bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten en corporaties. In dat tripartiete overleg kunnen zij ook hun wensen ten aanzien van verduurzaming (en betaalbaarheid) kenbaar maken. Wil je als huurder grasduinen in voorbeelden van prestatieafspraken over onder andere verduurzaming? Dat kan hier.

Vernieuwde Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken

De Inspiratiegids is vernieuwd! In deze gids kunt u kennismaken met inspirerende voorbeelden van goede prestatieafspraken op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De gids is geactualiseerd met nieuwe voorbeelden, met concrete teksten rondom afspraken en nieuwe ‘lessons learned’ van succesvolle afspraken. Een must-read voor iedereen bij de gemeente, de verhuurder of de huurdersorganisatie die aan de slag wil met woonvisies en prestatieafspraken!

De Woningwet 2015 maakt het huurders, verhuurders en gemeenten mogelijk om op gelijkwaardige basis afspraken te maken over de volkshuisvestingsdoelstellingen voor de komende jaren. Dit kunnen afspraken zijn over een breed terrein. Op deze site vindt u de handleiding voor het proces rond deze afspraken. Ter ondersteuning van de inhoud van en mogelijkheden voor de afspraken op het terrein van duurzaamheid en energiebesparing is er nu de aangepaste Inspiratiegids. Aedes, VNG, Woonbond en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben de handen ineen geslagen en deze gids samen opgesteld.

In de Inspiratiegids vindt u alles op het gebied van:

- Slim samenwerken: Hoe pak je het proces van samenwerken rond dit thema aan?
- Slim financieren: Slimme financieringsvormen maken het steeds aantrekkelijker om te investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Ook in de sociale huursector.
- Slimme techniek: Investeren in slimme techniek maakt grootschalige verduurzaming van de woningvoorraad mogelijk.
- Slim aanbod: Slim aanbod speelt in op de behoeften van huurders, verbetert het wooncomfort en is financieel interessant.
- Slim gedrag: Energiebewust leven leidt tot energiebesparingen en lagere woonlasten.

 

Kijk eens online!

Duurzaam wonen komt steeds hoger te staan op de digitale agenda van vloggers en bloggers. Zo zijn er afgelopen jaar minstens 14.000 online berichten verschenen over nul-op-de-meter woningen. En het ging zeker 2.300 keer over CO2-reductie in relatie tot wonen.

Twitter is hét platform bij uitstek om meer informatie te vinden over duurzaam wonen. Hierop worden veel nieuwe en innovatieve projecten gedeeld rondom duurzame bestaande huizen en nieuwe CO2-neutrale woningen. Ook op You Tube kun je vlogs vinden van mensen die hun huis energieneutraal hebben gemaakt.

Dus als je duurzame plannen hebt: ga eens online en laat je informeren en inspireren. Kijk bijvoorbeeld hier eens naar:

YouTube Milieu Centraal
Op het kanaal van Milieu Centraal vertellen mensen over hun ervaringen met duurzaam leven of wonen. Zo legt de familie Post uit wat waarom ze voor een nieuwe zonneboiler hebben gekozen.

YouTube Duurzame Huizenroute
Voor ervaringen met duurzame voorzieningen kun je ook terecht bij de Duurzame Huizenroute. Wat is nu het beste: een pelletketel of pelletkachel?

YouTube Woont lekker
Als je op zoek bent naar een helder verhaal over energieneutraal wonen.

Blog Duurzaam Thuis
Praktische adviezen over energiebesparing, gezondheid en materiaalgebruik.

Blog Wij zijn om!
Als je nu nog niet om bent, kun je op dit blog onder meer uitrekenen wat nul op de meter oplevert. Over tien en vijftien jaar.

Colofon

Deze longread is gemaakt in opdracht van het ministerie van BZK.

Fotografie: Riesjard Schropp
Tekst en video: EMMA, Den Haag.
Vormgeving: Ontwerpwerk, Den Haag